کمدی و طنز موفق دارای چه ویژگیهایی است؟
تماشاگر و اثر باید با هم همزاد پنداری کنند و مخاطب باید حضور خود را در اثر ببیند، کمدین باید خیلی دقیق و با جزییات کار خود را انجام دهد و به مخاطب نشان دهد موضوعاتی را که نشان میدهد اندیشهها و دغدغههای خود کمدین است که با آنها مواجه شده است یا احیاناً همان بد رفتاریها و یا خوش رفتاریهایی است که خود کمدین با آن رو به رو بوده است.
حقیقت استند آپ کمدی چیست؟
نقد چالشهای سیاسی اجتماعی و بررسی رفتارهای سیاسی اجتماعی است که ما در حقیقت از زاویه استندآپ کمدی سعی میکنیم که آن موضوع را به چالش بکشانیم و تماشاگر را با خندیدن دچار اندیشه کنیم که به آن موضوعات فکر کند. این یک هنر شناخته شده در دنیا است که بازیگر با ابزار بازیگری انجام میدهد و فضاهایی را خلق میکند که تماشاگر با آن همزاد پنداری کند. هنرمند استندآپ کمدی، یک یا چند مورد انتقادی از آن رفتارها را مورد هدف و انتقاد قرار میدهد و در فضاها و قالبهای کاملاً کمدی و مفرح برای تماشاگر اجرا میکند.
سن استندآپ کمدی در دنیا کمتر از 100 سال است. از این جهت کم سن و سال محسوب میشود. خیلی از بزرگان دنیا هم آن را تجربه کردهاند. متأسفانه بعضیها آن را با خاطره و لطیفه گفتن و تقلید صدا اشتباه میگیرند؛ شاید بتوان از این ابزار هم در استندآپ استفاده کرد ولی در راستای هدف اصلی است که هنرمند دنبال میکند.
شما در کارهای دینی و مذهبی هم حضور داشتید، سؤالی که که ایجاد میشود این است که طنز چگونه حرف خود را در این زمینه بیان میکند؟
نمایشهای دینی نمایشیهایی است که در همه جا وجود دارد. البته برای من بسیار مهم است که اگر میخواهیم کار مذهبی انجام دهیم آن را هم با استانداردهای هنری لازم صورت دهیم. خدا را شکر نمایشهای مذهبی که من در آنها حضور داشتم، نمایشهایی بوده که اسلوب و معادله نمایش را داشته است، و صرفاً برای تهییج مخاطب نبوده بلکه به دنبال اندیشه سازی بوده است تا مردم را با فرهنگ و سبک زندگی اهل بیت علیهمالسلام آشنا کند.
پیشنهاد شما به نوجوانان علاقهمند به حوزه بازیگری به خصوص از نوع کمدی، چیست؟
یک ضربالمثل ژاپنی میگوید «بی سوادان آینده کسانی نیستند که نوشتن و خواندن بلد نیستند؛ بلکه کسانی هستند که نمیتوانند یاد بگیرند» این یاد گرفتن در این دوره خواسته یا نا خواسته از کارهای بسیار مهمی است که نسل جدید مجبور هستند آن را انجام دهند و نباید از مهارتهای یادگیری خیلی از برنامهها که هر روز، وارد بازار میشود، عقب بمانند. امروزه این آموزش دیدن خیلی راحتتر از دوره است.
سل جدید بسیار راحتتر از نسل ما میتوانند این فعالیتها را حتی از طریق تکنولوژیهای نوین یاد بگیرند، و همچنین باید تلاش و کوشش و صبوری لازم را در این خصوص داشته باشند. از همه مهمتر صبر و شکیبایی است. برخی از افراد در 20 سالگی بعضی در 30 سالگی مطرح میشوند و حتی باید شرایط این را هم برای خود فراهم کنند که شاید حتی مطرح نشوند، ولی کاری را انجام دادهاند که دوست داشتند و به آن عشق میورزیدند.