بازدید برخی از اعضای دبیرخانه از شهر آبدان استان بوشهر ودیدار با مسئولین آن شهر