بیست و سوم تیرماه،مهلت نهایی ارسال آثار جشنواره هدف به پایان رسید و از سه مردادماه مرحله اول داوری جشنواره آغاز خواهد شد. اثار ارسالی به جشنواره هدف در سه مرحله داوری بررسی می شوند