ستاد جشنواره هدف از اوایل فروردین ماه به طور رسمی آغاز به کار کرد.
پس از تعیین کمیته ها و مدیران آن،به هر بخش وظایف مربوطه ابلاغ و کمیته ها موظف به ارائه گزارش روزانه به ستاد مرکزی جشنواره شدند.